අපගේ සේවාවන්

1

දේපල වෙලදාම

ඔබගේ සිහින නිවස ඉදි කිරීම සඳහා ශ්‍රීලංකාව තුල වේගයෙන් සංවර්ධනය වන ග්‍රාමීය හා නාගරික ප්‍රදේශ වලින් සංවර්ධනය කරන ලද බිම් කොටස් විශ්වාසයෙන් හා ගෙවන මුදලට සරිලන ලෙස ලබා දීම අප දේපල වෙලදාම් සේවාවේ මූලික අරමුණයි.

2

ඉදිකිරීම්

ඔබ අපගෙන් මිලදී ගත් බිම් කොටසක හෝ ඔබගේම බිම් කොටසක ඔබට අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් අපගේ වෘත්තිය මාර්ග උපදේශනයට යටත්ව ඉදිකරවා ගැනීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් අපෙන් ලබා ගත හැකිය. අපගේ සේවා ලාභීන් හට සිය වටිනා කාලය සහ ධනය ඉතිරි කරමින් උපරිම සේවයක් ලබා දීම අපගේ ඉදි කිරීම් අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණයි.

3

උපදේශන සේවා

ඔබගේ දේපලට අඳාල විශේෂඥය වූ නෛතික ඉදිකිරීම් සිවිල් සංවර්ධනමය උපදේශන සේවාවක් ඉතා කෙටි කලකින් ප්‍රශස්ත වූ විසදුම් වලට යටත්ව අපෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය. ඒ් සඳහා අප කළමණාකාරීත්වය සතු ශක්තිය සහ පිලිගැනීම ඔබට මහත් කාර්යක්ෂම හා නිවැරදි උපදේශක සේවාවක් ලබා දීමට අප බැඳී සිටී.

4

කොමිෂන් Sales

ඔබ සතුව පවතින නිවස ඉඩම හෝ දේපලක් ඔබට අවශ්‍ය වටිනාකමට ඉතා ඉක්මනින් විකුණා ගැනීමට අප ඔබ හට අවශ්‍ය ඕනෑම විටක ඔබට සහය දක්වනු ලබයි.