දැනට පවතින ඉඩම් ව්‍යාපෘති

Urban Feat රුක්මල්ගම

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Elite City කහතුඩුව

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Green Space හෝමාගම

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Oval City හෝමාගම

Cවැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Vilolte Terrace පනාගොඩ

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Green University Terrace හෝමාගම

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න