දැනට පවතින ඉඩම් ව්‍යාපෘති

Living Zone අතුරුගිරිය

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Inner City හෝමාගම

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Green Space ගොඩගම

වැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

Elite City කහතුඩුව

Cවැඩි විස්තර සඳහා රෑපය මත ක්ලික් කරන්න